พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ. และ เส็งศรี ธ. (2022) “องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 22–33. doi: 10.14456/jil.2022.27.