สิรภาณุวัต น., สติมั่น อ., ธรรมเมธา ฐ. และ เรืองฤทธิ์ น. (2022) “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 12–21. doi: 10.14456/jil.2022.26.