เผือดคล้าย ไ. (2022) “บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 128–135. doi: 10.14456/jil.2022.36.