ปิยะกาญจน์ ป., ประวงษ์ ส. . และ กาญจนฉายา ณ. (2022) “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 1–11. doi: 10.14456/jil.2022.25.