ใบโพธิ์ ภ. และ ตรีวรัญญู ช. (2022) “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 73–87. doi: 10.14456/jil.2022.31.