ภิรมย์สมบัติ ช., งิ้วทอง ธ. ., ศิริศักดิ์ ก., อนุชน ส. และ สัจจะบุตร ธ. . (2023) “การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ”, Journal of Information and Learning [JIL], 34(3), น. 75–90. doi: 10.14456/jil.2023.35.