[1]
นกเทศ ร., ตรีวรัญญู ช., และ สายฟ้า ย., “การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 60–72, ธ.ค. 2022.