[1]
สิทธิชัย ฤ. ., เจ๊ะหลง น. ., เจ๊ะเต๊ะ ฟ. ., และ บินอาแซ น. ., “พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 101–107, ธ.ค. 2022.