[1]
รติชลิยกุล โ., อ่าวสกุล เ., และ ศักดิ์เพชร น., “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 108–118, ธ.ค. 2022.