[1]
พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., และ เส็งศรี ธ., “องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 22–33, ธ.ค. 2022.