[1]
สิรภาณุวัต น., สติมั่น อ., ธรรมเมธา ฐ., และ เรืองฤทธิ์ น., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 12–21, ธ.ค. 2022.