[1]
เผือดคล้าย ไ., “บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 128–135, ธ.ค. 2022.