[1]
ใบโพธิ์ ภ. และ ตรีวรัญญู ช., “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น”, j. inf. learn., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 73–87, ธ.ค. 2022.