[1]
ภิรมย์สมบัติ ช., งิ้วทอง ธ. ., ศิริศักดิ์ ก., อนุชน ส., และ สัจจะบุตร ธ. ., “การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ”, j. inf. learn., ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 75–90, ธ.ค. 2023.