ธรรมบุตร ธ., เชื้อกุล ป., แก้วโทน ร., และ วงศ์อนุ ป. “การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 34-45, doi:10.14456/jil.2022.28.