ยศวริศสกุล ย. “การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 โครงการพระดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนิทานพื้นบ้านมุสลิมสองภาษา”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 88-100, doi:10.14456/jil.2022.32.