นกเทศ ร., ตรีวรัญญู ช., และ สายฟ้า ย. “การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 60-72, doi:10.14456/jil.2022.30.