สิทธิชัย ฤ. ., เจ๊ะหลง น. ., เจ๊ะเต๊ะ ฟ. ., และ บินอาแซ น. . “พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 101-7, doi:10.14456/jil.2022.33.