รติชลิยกุล โ., อ่าวสกุล เ., และ ศักดิ์เพชร น. “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 108-1, doi:10.14456/jil.2022.34.