พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., และ เส็งศรี ธ. “องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 22-33, doi:10.14456/jil.2022.27.