สิรภาณุวัต น., สติมั่น อ., ธรรมเมธา ฐ., และ เรืองฤทธิ์ น. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 12-21, doi:10.14456/jil.2022.26.