เผือดคล้าย ไ. “บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 128-35, doi:10.14456/jil.2022.36.