ปิยะกาญจน์ ป., ประวงษ์ ส. ., และ กาญจนฉายา ณ. “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 1-11, doi:10.14456/jil.2022.25.