ใบโพธิ์ ภ., และ ตรีวรัญญู ช. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น”. Journal of Information and Learning, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 73-87, doi:10.14456/jil.2022.31.