ภิรมย์สมบัติ ช., งิ้วทอง ธ. ., ศิริศักดิ์ ก., อนุชน ส., และ สัจจะบุตร ธ. . “การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ”. Journal of Information and Learning [JIL], ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 75-90, doi:10.14456/jil.2023.35.