ผู้พัฒนพงศ์แ., & เจียรจินดาน. (2018). Competency of Employees and Organization’s Service Quality. KASEM BUNDIT JOURNAL, 19(October), 1-13. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/144896