ขันธไชยณ., ชินสุวพลาพ., & เจียรจินดาน. (2018). Economic Development Miracle in the People’s Republic of China. KASEM BUNDIT JOURNAL, 19(October), 161-177. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034