ขันธไชยณัฐพล, ชินสุวพลาพนิดา, and เจียรจินดานิคม. 2018. “Economic Development Miracle in the People’s Republic of China”. KASEM BUNDIT JOURNAL 19 (October), 161-77. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034.