ขันธไชยณ., ชินสุวพลาพ. and เจียรจินดาน. (2018) “Economic Development Miracle in the People’s Republic of China”, KASEM BUNDIT JOURNAL, 19(October), pp. 161-177. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034 (Accessed: 11May2021).