ขันธไชยณ., ชินสุวพลาพ., and เจียรจินดาน. “Economic Development Miracle in the People’s Republic of China”. KASEM BUNDIT JOURNAL, Vol. 19, no. October, Oct. 2018, pp. 161-77, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034.