ขันธไชยณัฐพล, ชินสุวพลาพนิดา, and เจียรจินดานิคม. “Economic Development Miracle in the People’s Republic of China”. KASEM BUNDIT JOURNAL 19, no. October (October 11, 2018): 161-177. Accessed May 12, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034.