1.
ขันธไชยณ, ชินสุวพลาพ, เจียรจินดาน. Economic Development Miracle in the People’s Republic of China. JKBU [Internet]. 2018Oct.11 [cited 2021May11];19(October):161-77. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/145034