Return to Article Details หลวงพระบางในจักรวาลวิทยาแบบรัฐจารีต : พื้นที่พิธีกรรมและกระบวนการกลายเป็นราชธานีของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง Download Download PDF