(1)
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. Contributors. LL 2020, 38, 128-129.