ขนิษฐานันท์ ว. (2019). ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". Language and Linguistics, 28(1), 34–52. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846