วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. (2020). Contributors. Language and Linguistics, 38(2), 128-129. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034