วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. Contributors. Language and Linguistics, v. 38, n. 2, p. 128-129, 25 Dec. 2020.