ขนิษฐานันท์ วิไลวรรณ. 2019. “ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ ‘ปีหนไทย’”. Language and Linguistics 28 (1):34-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846.