วารสารภาษาและภาษาศาสตร์กองบรรณาธิการ. 2020. “Contributors”. Language and Linguistics 38 (2), 128-29. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034.