ขนิษฐานันท์ ว. (2019) “ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ ‘ปีหนไทย’”, Language and Linguistics, 28(1), pp. 34–52. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846 (Accessed: 1 February 2023).