วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. (2020) “Contributors”, Language and Linguistics, 38(2), pp. 128-129. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034 (Accessed: 19April2021).