[1]
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก., “Contributors”, LL, vol. 38, no. 2, pp. 128-129, Dec. 2020.