ขนิษฐานันท์ ว. “ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ ‘ปีหนไทย’”. Language and Linguistics, vol. 28, no. 1, Feb. 2019, pp. 34-52, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846.