วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. “Contributors”. Language and Linguistics, Vol. 38, no. 2, Dec. 2020, pp. 128-9, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034.