ขนิษฐานันท์ วิไลวรรณ. “ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ ‘ปีหนไทย’”. Language and Linguistics 28, no. 1 (February 22, 2019): 34–52. Accessed February 1, 2023. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846.