ผาสุขดีศรีวรา. “Conceptual Metaphors of Happiness in Russian Language in Cognitive Linguistics”. Language and Linguistics 37, no. 1 (June 28, 2019): 31-47. Accessed August 10, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/179459.