วารสารภาษาและภาษาศาสตร์กองบรรณาธิการ. “Contributors”. Language and Linguistics 38, no. 2 (December 25, 2020): 128-129. Accessed April 19, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034.