1.
ขนิษฐานันท์ ว. ปฏิทินจีนโบราณ: ที่มาของปฏิทินไทยโบราณ "ปีหนไทย". LL [Internet]. 2019 Feb. 22 [cited 2023 Feb. 1];28(1):34-52. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/173846