1.
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ก. Contributors. LL [Internet]. 2020Dec.25 [cited 2021Apr.19];38(2):128-9. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/article/view/248034