ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยว การพักผ่อนและการมีจิตบริการ การศึกษา สุขภาพ (สังคมศาสตร์) และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

                   บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก https://tci-thaijo. org/index.php/journal_sct/ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. ๐๗๕-๗๗๐-๑๓๖-๗ ต่อ ๑๔๑ อีเมล journal.sct@gmail.com

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                   วารสารเทคโนโลยีภาคใต้